Huishoudelijk regelement Topbox Selfstorage B.V. 

1. Topbox Selfstorage B.V. is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer 06-16091161. 

2. Uw unit is vrij voor u toegankelijk van 07.00 uur tot 22.00 uur, 7 dagen per week. Het is niet toegestaan om buiten deze uren in het gebouw aanwezig te zijn. Bent u toch nog in het gebouw buiten de genoemde tijden, dan gaat het alarm af. De kosten van een door u veroorzaakt alarm worden aan u doorberekend. Deze bedragen minimaal € 75,-. 

3. Gebruik van nooddeuren alleen in geval van nood. Bij onrechtmatig gebruik van een nooddeur worden de opvolgingskosten van het beveiligingsbedrijf aan u doorberekend. Deze bedragen minimaal € 75,-. 

4. Uw toegangspincode is strikt persoonlijk en mag in geen geval aan derden worden afgegeven dan wel worden onderverhuurd. Zie er ook op toe dat anderen niet met u “meeliften”. 

5. In en buiten het gebouw worden video-opnamen gemaakt door het videobewakingssysteem. Topbox Selfstorage B.V. kan en mag deze informatie gebruiken in geval van calamiteiten, maar ook bij overtredingen in strijd met de wet, huurovereenkomst en/of huishoudelijk reglement. 

6. Aan onderzoeken door justitiële autoriteiten – of andere daartoe bevoegde instanties – zal Topbox Selfstorage B.V. altijd medewerking verlenen. Als huurder dient u dientengevolge uw medewerking te verlenen, op aanwijzing van de verhuurder. 

7. Het is de huurder niet toegestaan: 

 • de box als werkplaats te gebruiken, 
 • handelsactiviteiten te voeren vanuit de box, 
 • de box te gebruiken als vestiging, domicilie of maatschappelijke zetel van een vennootschap, 
 • de box te gebruiken voor illegale, criminele of immorele activiteiten alsook niet in het kader van belastingfraude, 
 • zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Topbox Selfstorage B.V. elektrische apparaten of andere toestellen / diensten aan te sluiten in de box; in geval van toegestaan gebruik van elektrische apparaten moeten deze bij afwezigheid van de Klant altijd uitgeschakeld staan, 
 • in of op de box vaste installaties aan te brengen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opslagvennootschap. 

8. Het is huurder niet toegestaan om het volgende op te slaan in de box: 

 • ontvlambare of oplosbare stoffen 
 • vuurwerk 
 • wapens 
 • drugs (of andere middelen die vallen onder de Opiumwet) 
 • smokkelwaar 
 • gestolen of geheelde goederen 
 • illegaal ingevoerde goederen 
 • aan bederf onderhevige zaken 
 • levende have (dieren) 

9. Voor het vervoer van goederen in het gebouw kunt u gebruik maken van transportmiddelen. Wij verzoeken u geen losse goederen in de lift te stapelen. Vervoer per transportmiddel bevordert de doorstroming waardoor iedereen gebruik kan maken van de lift.

10. Transportmiddelen dienen na gebruik op de daarvoor aangewezen plek teruggeplaatst te worden. Indien transportmiddelen in de unit worden geplaatst, wordt 5 euro kosten per dag aan u doorberekend. 

11. U bent zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van uw unit. Aan het einde van de huurperiode dient de unit schadevrij, behoorlijk schoongemaakt en vrij van het slot te worden opgeleverd. Indien de unit niet in goede staat wordt opgeleverd, worden schoonmaak- dan wel verwijderingskosten aan u in rekening gebracht, met een minimum van € 250,-. 

12. U bent verantwoordelijk voor het verwijderen en afvoeren van vuil en afval. Het is op straffe van een boete van minimaal € 50,- per incident, per dag en voor iedere dag dat dit incident voortduurt niet toegestaan enige vorm van afval, verpakkingsmateriaal etc. binnen en/of buiten het gebouw achter te laten. 

13. De maandelijkse huur wordt vooraf geïncasseerd van uw opgegeven bankrekening geïncasseerd. U dient zelf zorg te dragen voor voldoende saldo op uw bankrekening op dat moment. Indien het Topbox Selfstorage B.V. niet lukt om een automatische incassomachtiging uit te voeren, zal zij bij de huurder een opslag van € 10,- in rekening brengen. 

14. Huisdieren zijn niet toegestaan in het gebouw.

15. Rapporteer schade en andere onrechtmatigheden onmiddellijk bij Topbox Selfstorage B.V. 

16. In het gebouw en het terrein rondom het gebouw, binnen het toegangshek van Topbox Selfstorage B.V. geldt een strikt rookverbod (inclusief e-sigaret). Topbox Selfstorage B.V. heeft het recht om de huurovereenkomst te ontbinden bij overtreding hiervan. Ook het gebruik van alcoholische dranken, lachgas en drugs, alsmede alle middelen die de geestes- en handelingstoestand van een mens beïnvloeden, zijn strikt verboden. Indien dit toch gebeurt, zal Topbox Selfstorage B.V. aangifte hiervan doen bij de politie, en heeft zij het recht de overeenkomst met directe ingang te ontbinden.